เกี่ยวกับอาจารย์


รศ. กรรณิกา ฉัตรยิ่งมงคล

Assist. Prof. Kunnika Chatyingmongkol
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.,(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์