ประวัติภาควิชาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (Department of Anatomy)

     

            พ.ศ.2433 (คศ. 1890)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ที่โรงพยาบาลศิริราช เรียกชื่อว่า โรงเรียนแพทยากร

            โรงเรียนแพทยากร  เปิดสอนเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2433 วิชาแรกที่สอนในโรงเรียนแพทย์ คือ กายวิภาคศาสตร์ โดยใช้หุ่นจำลอง

            พ.ศ.2443 พระราชทานชื่อโรงเรียนแพทย์ว่า “ราชแพทยาลัย”The Royal Medical college เรียนมหกายวิภาคศาสตร์โดยใช้ศพสด

           พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนราชแพทยาลัย เป็นคณะแพทยศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายหลักสูตรเป็น 6 ปี เรียนมหกายวิภาคศาสตร์ โดยการชำแหละศพที่ฉีดน้ำยา

           พ.ศ.2466 เริ่มการเรียนแพทย์ระดับ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต โดยความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์

          พ.ศ.2467 ศ.CW.Stump เป็นศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกกายวิภาคศาสตร์ เริ่มจัดการเรียน มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ และวิทยาเอมบริโอ

           พ.ศ.2469 ศ.E.D. Congdon เป็นศาสตราจารย์หัวหน้าแผนกกายวิภาคศาสตร์ ท่านจัดการศึกษากายวิภาคศาสตร์เพิ่มอีก 2 สาขา คือ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ และ Topograpic and Applied Anatomy รวมเป็น 5 สาขา และเริ่มงานพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์

           พ.ศ.2485 คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาลย้ายมาอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

           พ.ศ.2485  2512 ศ.นพ.สุด แสงวิเชียร เป็นหัวหน้าแผนกกายวิภาคศาสตร์ ท่านทำความเจริญให้แผนกกายวิภาคศาสตรทุกด้าน ทั้งการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เปิดโรงเรียนเวชนิทัศน์ ทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคคองดอนเป็นทางการ และทำพิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียร

            พ.ศ.2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้พระราชทานใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยมหิดล” แผนกวิชาเปลี่ยนเป็นภาควิชา

            พ.ศ.2518 เลิกสอนวิชา Topograpic Anatomy

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

1. 1924-1925
      ศาสตราจารย์ Claude Witherington Stump
M.B., Ch.B., M.D.(Edinburgh)  
2.  1926-1931
 ศาสตราจารย์ Edgar Davidson Condon
Ph.D.(Harward)
3. 1931-1938 
หลวงกายวิภาคบรรยาย
       (แถม ประภาสะวัต)
ป.พ. (ราชแพทยาลัย)
4. 1938-1942
ศาสตราจารย์พระอัพภันตราพาธพิศาล
       (กำจร พลางกูร)
       MRCS., LRCP., DTM.
5. 1942-1969
ศาสตราจารย์ น.พ. สุด แสงวิเชียร
พ.บ., พ.ด.(กิตติมศักดิ์)
6. 1969-1970
ศาสตราจารย์ น.พ. เธียร อุทธยานัง
พ.บ., พ.ด.
7. 1970-1978
ศาสตราจาย์ พ.ญ. ถนอมฤดี ภูมิภักดิ์
พ.บ., M.Sc.(Michigan)
8. 1978-1984
 ศาสตราจารย์ น.พ. วิเชียร ดิลกสัมพันธ์
พ.บ., พ.ด.
9.  1984-1988
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.พ. ม.ร.ว. วีรพันธุ์ ทวีวงศ์
พ.ย., M.Sc.(Adelaide)
10.1988-1996 และ 1997-1999
ศาสตราจารย์พิเศษ น.พ.สรรใจ แสงวิเชียร   
       พ.บ., พ.ด.    
       11.1996-1997 และ 1999-2003
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษร ศรีเปารยะ
วท.ม.
12. 2003 - 2007 และ 2007 - 2011
รศ.ดร. ทพ.ญ. จันทิมา รุ่งเรืองชัย
ทบ., ปร.ด.
13. 2011 - 2015
รศ.นพ. เกรียงไกร อุรุโสภณ
วทบ., พบ., อ.ว.
14. 2015 - 2019
รศ.ดร. ทพ.ญ. จันทิมา รุ่งเรืองชัย
ทบ., ปร.ด.
15. 2019 - ปัจจุบัน
รศ.พญ. รสริน รัตนเลขา
วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)