วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

พันธกิจ

1. ด้านการศึกษา

จัดการเรียนการสอนก่อนปริญญา (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 หลักสูตร) และหลังปริญญา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์การแพทย์) ให้มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์อย่างสูง และละเอียดตามบริบทของหลักสูตร ประกอบกับการวิจัยทางด้านบูรณาการกายวิภาคศาสตร์ ด้วยศีลธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ด้านการวิจัยและวิชาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร และทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร รวมทั้งแต่งตำราคุณภาพเยี่ยมระดับนานาชาติ

3. ด้านการบริการวิชาการ

ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์ (กายวิภาคศาสตร์คองดอน และก่อนประวัติศาสตร์สุด แสงวิเชียร) การรับบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา, อนุเคราะห์ร่างอาจารย์ใหญ่, กายวิทยาทานแบบครบวงจร, การสนับสนุนการเรียนการสอน (สำนักงานภาควิชา, ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค,ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการ plastination, soft cadaver, และ fresh cadaver)

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ ในทุกโอกาส เช่น งานลอยกระทง, งานทำบุญ ตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ, งานทำบุญตึกกายวิภาคศาสตร์, งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ร่างอาจารย์ใหญ่ และงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

5. ด้านสุขภาพของบุคลากร

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายและใจ ตลอดจนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เปิดตัวโครงการสร้างสุของค์กร หรือ happy workplace อย่างเป็นรูปธรรม การสนับสนุน และมีนโยบายให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปีตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของคณะฯ และมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น คาราโอเกะประกอบลีลา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการออกกำลังกายตามเวลาว่างที่เหมาะสม

................................

วิสัยทัศน์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้นำในสาขากายวิภาคศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ และมีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ สู่โรงเรียนแพทย์ของแผ่นดิน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

................................

คำขวัญ

ตึกสง่า   สวยงาม   สะอาด
เด่นผงาด   เรื่องวิชาการ
สั่งสอนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณ
งานวิจัย  ตำรา  วิชาการ  ประสานทำ

ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ
ไม่เบื่อคำถาม ฟังความครบถ้วน
รีบด่วนแก้ปัญหา นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ชี้ทางจริยะ ร่วมสาระวิชาการ
ให้ศิษย์เบิกบานก้าวไกล

..............................