หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้นปีที่ 2

 

  ภาคการศึกษาที่ ๑  
ศรสว ๒๑๒
SIID 212
รากฐานของร่างกายมนุษย์: จากโมเลกุลสู่ร่างกาย
Foundation of the Human Body: From Molecules to Body
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
ศรสว ๒๑๓
SIID 213
รากฐานของร่างกายมนุษย์: การควบคุมทางประสาทและฮอร์โมน
Foundation of the Human Body: Neural and Hormonal Regulation
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
ศรสว ๒๑๔
SIID 214
รากฐานของร่างกายมนุษย์: พลังงานและเมแทบอลิซึม
Foundation of the Human Body: Energy and Metabolism
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
ศรสว ๒๑๖
SIID 216
ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๑
Integumentary and Musculoskeletal System I
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
ศรสว ๒๑๗
SIID 217
ระบบไหลเวียน ๑
Circulatory System I
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
ศรสว ๒๑๘
SIID 218
ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๑
Blood and Lymphoid System I
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
ศรสว ๒๒๘
SIID 228
ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ๑
Gross Anatomy Laboratory I
๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)
ศรสว ๒๓๐
SIID 230
ทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
๒ (๑-๒-๓ #ข
2 (1-2-3)
สมสค ๑๐๒
SHSS 102
เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย
Critical Review of Contemporary Thai Society
๒ (๒-๐-๔) #ข
2 (2-0-4)
     
  ภาคการศึกษาที่ ๒  
ศรสว ๒๑๙
SIID 219
ระบบหายใจ ๑
Respiratory System I
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
ศรสว ๒๒๐
SIID 220
ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ๑
Gastrointestinal and Hepatobiliary System I
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
ศรสว ๒๒๒
SIID 222
ระบบปัสสาวะ ๑
Urinary System I
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
ศรสว ๒๒๓
SIID 223
ระบบสืบพันธุ์ ๑
Reproductive System I
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
ศรสว ๒๒๔
SIID 224
ระบบประสาท ๑
Nervous System I
๔ (๒-๔-๖)
4 (2-4-6)
ศรสว ๒๒๙
SIID 229
ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ๒
Gross Anatomy Laboratory II
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)