วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ชั้นปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ค้นคว้า)

วกกฬ ๒๕๒

SPSS 252

กายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน

Basic Anatomy

๒ (๒ - ๐- ๔)

2 (2 - 0 -4)

วกกฬ ๒๕๔

SPSS 254

ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ ้ืนฐาน

Laboratory in Basic Medical Science

๑ (๐ - ๓ - ๑)

1 (0 – 3 -1)