หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ชั้นปีที่ 2

ศรพท ๒๑๑

SITT 211

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

Basic Anatomy

๔(๓-๒-๗)

4(3-2-7)