หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

รหัสและชื่อรายวิชา

ภาษาไทย            ศรพท  ๒๑๑     กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ        SITT  211     Basic Anatomy

จำนวนหน่วยกิต

๔ หน่วยกิต          บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง : ๓ – ๒ – ๗ ชั่วโมง/สัปดาห์

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

๓.๑    หลักสูตร

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

คำอธิบายรายวิชา

          โครงสร้างและส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ พัฒนาการของร่างกายมนุษย์ในระยะเอ็มบริโอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ชั้นปีที่ 2

ศรพท ๒๑๑

SITT 211

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

Basic Anatomy

๔(๓-๒-๗)

4(3-2-7)