หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

สมวบ ๒๔๙ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

คำอธิบายรายวิชา 

        รูปร่างลักษณะ โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่ออวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายดังต่อไปนี้ ระบบกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียน ระบบการหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ระบบการขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

สมวบ ๒๔๒

SHMI 242

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Anatomy and Physiology

๓ (๓-๐)

3 (3-0)