หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

สมวบ ๒๔๒

SHMI 242

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Anatomy and Physiology

๓ (๓-๐)

3 (3-0)