หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

ศรกว ๒๑๙

SIAN 219

กายวิภาคศาสตร์

Anatomy

๔ (๓-๒-๗)

4 (3-2-7)

     

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ศรกว ๒๒๑

SIAN 221

กายวิภาคศาสตร์

Anatomy

๔ (๓-๒-๗)

4 (3-2-7)