หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

SIAN 221 Anatomy 4 หน่วยกิต (3-2-7) (หลักสูตรนานาชาติ)

ศรกว 219 กายวิภาคศาสตร์ 4 หน่วยกิต (3-2-7) (หลักสูตรไทย)

คำบรรยายรายวิชา

          มหกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ในด้านโครงสร้าง หน้าที่การทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่างๆ ของส่วนศีรษะ หน้าและลำคอ แขนและร่างแหเส้นประสาทระดับแขน ผนังหน้าอกและอวัยวะภายในช่องอก ผนังท้องและอวัยวะภายในช่องท้อง ผนังลำตัวทางด้านหลัง กระดูกสันหลังและไขสันหลัง โครงสร้างต่างๆ ของขา ร่างแหเส้นประสาทระดับบั้นเอวและก้นกบ ผนังเชิงกรานและอวัยวะภายในช่อง เชิงกราน สมอง กายวิภาคส่วนผิวและปฏิบัติการชำแหละศพ 

          Gross anatomy of human body regarding structure, function and relationships between various structures of head, face and neck, upper extremity and brachial plexus, and the thoracic and abdominal wall including surface anatomy and practice of cadaver dissection.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

ศรกว ๒๑๙

SIAN 219

กายวิภาคศาสตร์

Anatomy

๔ (๓-๒-๗)

4 (3-2-7)

     

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ศรกว ๒๒๑

SIAN 221

กายวิภาคศาสตร์

Anatomy

๔ (๓-๒-๗)

4 (3-2-7)