วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (MSc. Anatomy)

Course learning outcome (CLO) ของรายวิชาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

SIAN 502  Fundamental Anatomy

1.จำแนกหลักการที่สำคัญ รูปร่าง โครงสร้างหลัก โครงสร้างโดยละเอียดและกำเนิดของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์

2.ศึกษาความสัมพันธ์กับอวัยวะข้างเคียงของระบบต่างๆในร่างกาย

 

SIAN 503  Embryology

1.จำแนกการเจริญของเอมบริโอในระยะต่างๆ

2.วิเคราะห์การเจริญของอวัยวะแบบปกติ และผิดปกติของของเอมบริโอ

3.วิจารณ์ความผิดปกติแต่กำเนิด

4.อภิปรายหน้าที่สำคัญของเยื่อหุ้มทารกในครรภ์ และรก

5.ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาเอมบริโอได้อย่างถูกต้อง

 

SIAN 504  Neuroanatomy

1.จำแนกรูปร่าง โครงสร้างอย่างละเอียดของวิถีทางเดินประสาท

2.วิเคราะห์การติดต่อเชื่อมโยงระบบประสาทของมนุษย์

3.วิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ของระบบประสาท

4.อภิปรายความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบประสาท

5.ถ่ายทอดความรู้ทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

SIAN 509  Seminar in Anatomy

1.เก็บรวบรวมและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์จากบทความวิจัยหรือวารสารวิชาการ

2.อภิปราย และวิเคราะห์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ได้

3.นำเสนอบทความวิจัยอย่างมีจริยธรรมต่อหน้าชั้นเรียน โดยเลือกใช้สารสนเทศที่เหมาะสม

4.วิจารณ์บทความวิจัยในชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์ และสรุปบทความวิจัยได้

 

SIAN 516  Microanatomy I

1.จำแนกรูปร่าง และโครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์ และเนื้อเยื่อในอวัยวะปกติของมนุษย์

2.วิเคราะห์รูปร่าง และโครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในภาวะปกติ ในระดับกล้องจุลทรรศน์

3.อภิปรายประยุกต์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับโครงสร้างโดยละเอียดของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ

4.ถ่ายทอดความรู้ทางจุลกายวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

 

SIAN 517  Microanatomy II

1.จำแนกรูปร่าง และโครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์ และเนื้อเยื่อในอวัยวะปกติของมนุษย์

2.วิเคราะห์รูปร่าง และโครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในภาวะปกติ ในระดับกล้องจุลทรรศน์

3.อภิปรายประยุกต์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับโครงสร้างโดยละเอียดของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ

4.ถ่ายทอดความรู้ทางจุลกายวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

SIAN 518  Gross Anatomy I

1.จำแนกรูปร่าง โครงสร้างโดยละเอียด ตำแหน่งที่อยู่ของกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลอดเลือด และประสาท บริเวณรักแร้ หลัง ศีรษะ และคอ

2.วิเคราะห์ลักษณะ โครงสร้างโดยละเอียด ของกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลอดเลือด ประสาทและความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าที่ บริเวณรักแร้ หลัง ศีรษะ และคอ

3.อภิปรายการประยุกต์ทางการแพทย์เบื้องต้น บริเวณรักแร้ หลัง ศีรษะ และคอ

4.ถ่ายทอดความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ I ได้อย่างถูกต้อง

 

SIAN 519  Gross Anatomy II

1.จำแนกรูปร่าง โครงสร้างโดยละเอียด ตำแหน่งที่อยู่ของกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลอดเลือด และประสาท บริเวณ ไหล่ แขน และทรวงอก

2.วิเคราะห์ลักษณะ โครงสร้างโดยละเอียด ของกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลอดเลือด ประสาทและความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าที่ บริเวณ ไหล่ แขน และทรวงอก

3.อภิปรายการประยุกต์ทางการแพทย์เบื้องต้น บริเวณบริเวณ ไหล่ แขน และทรวงอก

4.ถ่ายทอดความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ II ได้อย่างถูกต้อง

 

SIAN 520  Gross Anatomy III

1.จำแนกรูปร่าง โครงสร้างโดยละเอียด ตำแหน่งที่อยู่ของกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลอดเลือด และประสาท บริเวณอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และขา

2.วิเคราะห์ลักษณะ โครงสร้างโดยละเอียด ของกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลอดเลือด ประสาทและความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าที่ บริเวณอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และขา

3.อภิปรายการประยุกต์ทางการแพทย์เบื้องต้น บริเวณอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และขา

4.ถ่ายทอดความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ III ได้อย่างถูกต้อง

 

SIAN 521  Gross Anatomy IV

1.จำแนกรูปร่าง โครงสร้างโดยละเอียด ตำแหน่งที่อยู่ของกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลอดเลือด และประสาท บริเวณท้อง และเชิงกราน

2.วิเคราะห์ลักษณะ โครงสร้างโดยละเอียด ของกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลอดเลือด ประสาทและความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าที่ บริเวณท้อง และเชิงกราน

3.อภิปรายการประยุกต์ทางการแพทย์เบื้องต้น บริเวณท้อง และเชิงกราน

4.ถ่ายทอดความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ IV ได้อย่างถูกต้อง

 


**Update 13 May 2019

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ   ๒๐  เครดิต

หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๔     เครดิต

วิทยานิพนธ์  ๑๒   เครดิต

รวม ไม่น้อยกว่า  ๓๖   เครดิต

 

หมวดวิชาบังคับ ๒๐ เครดิต

Gross Anatomy I  5   credits

Gross Anatomy II  5   credits

Microanatomy       3   credits

Embryology  1   credit

Neuroanatomy  3  credits

Seminar in Anatomy  1   credit

Microtechnique  2   credits

 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

Molecular and Cellular Basis of Biomedicine   3 credits 

Research Methodology for basic biological sciences   2 credits

Evolutionary Anatomy  2 credits

Human genetics  2 credits

BioStatistics  2 credits

Etc.

 

Thesis และ หัวข้องานวิจัย

Thesis   12   credits

 

แผนการศึกษา

 

ภาคฤดูร้อน

ศรกว ๕๐๒ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  ๒  (๒-๐-๔)

ชั้นปี

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ศรกว ๕๑๐ จุลกายวิภาคศาตร์                                              ๓ (๑-๔-๔)

ศรกว ๖๐๑ มหกายวิภาคศาสตร์ ๑                                         ๕ (๒-๖-๕)

ศรกว ๕๐๓ วิทยาเอมบริโอ                                                  ๑ (๐-๒-๑)

รวม ๙ หน่วยกิต

ศรกว ๕๐๔ ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                            ๓ (๒-๒-๕)                    

ศรกว ๖๐๒ มหกายวิภาคศาสตร์ ๒                                               ๕ (๒-๖-๕)

 

รวม ๘ หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

ชั้นปี

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ศรสว ๕๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                                           ๒ (๒-๐-๔)

ศรกว ๕๐๙ สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์                                  ๑ (๑-๐-๒)

ศรกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                                      ๖ (๐-๑๘-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

ศรกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                                            ๖ (๐-๑๘-๐)

 

 

รวม ๖ หน่วยกิต