วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (MSc. Anatomy)

 

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 

 


 

Point

Description

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะ/มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่ก่อตั้ง

 

ระยะเวลาเรียน

2-3 ปี

วิชาที่เรียน

http://www.anatomysiriraj.com/index.php?p=education.php&pid=eduid.php&course_id=5

งานวิจัยในภาควิชา

- Gross Anatomy : variation, clinical application

- Histology : LM, EM, Diabetes

- Neuroanatomy : Parkinson, Stroke

- Embryology : Teratogen of chick embryo

- Molecular Biology : Dengue fever, Human genetics

- Infectous desease : malaria, nutrition and antioxidant activity

งานวิจัย

ที่ตีพิพิมพ์

http://www.anatomysiriraj.com/index.php?p=research.php&page=research

สื่อการเรียน

http://www.anatomysiriraj.com/index.php?p=education.php&pid=eduid.php&course_id=5#tab4default

พิพิธภัณฑ์

http://www.anatomysiriraj.com/index.php?p=education.php&pid=eduid.php&course_id=5#tab4default

 

 

สิ่งอำนวย

ความสะดวก

ห้องสมุด

ห้องพักนักศึกษาส่วนตัว

ห้อง Common room

ฟิตเนส สนามเทนนิสและสระว่ายน้ำ

ร้านสะดวกซื้อ

สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 

การเดินทาง

เรือด่วน เรือข้ามฟาก

รถประจำทาง

รถตู้

Shuttle bus

กิจกรรม

Facebook : anatomysiriraj2015

งาน/อาชีพ

อาจารย์มหาวิทยาลัย

 

แนะนำหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(มนุษย)กายวิภาคศาสตร์คืออะไร (Human) Anatomy / Structural Biology

      การศึกษาเชิงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับร่างกาย

สาขาย่อย

  • - Cell Biology & Genetics
  • - Histology / Microscopic Anatomy
  • - Gross / Macroscopic Anatomy
  • - Topographic Anatomy
  • - Neuroanatomy
  • - Embryology / Developmental Biology

 

เรียนกายวิภาคศาสตร์ไปทำไม

-เพื่อเข้าใจโครงสร้างมนุษย์ตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดไปจนถึงระดับร่างกาย

-เพื่อเข้าใจความเชื่อมโยงกับหน้าที่การทำงานของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้นๆ (physiology)

-เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการของร่างกายมนุษย์

-เพื่อเป็นฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ

      - การแพทย์และสาธารณสุขทุกๆสาขา

      - มานุษยวิทยา (Anthropology) และโบราณคดี

      - นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยา

      - วิศวกรรมศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์

      - ศิลปกรรมศาสตร์

 

เรียนกายวิภาคศาสตร์แล้วไปทำอะไรได้บ้าง

นักวิชาการ สายกายวิภาคศาสตร์

อาจารย์

      - คณะแพทยศาสตร์ (แผนปัจจุบัน / แผนไทย)

      - คณะพยาบาลศาสตร์

      - คณะกายภาพบำบัด

      - คณะรังสีเทคนิค

      - โรงเรียนกายอุปกรณ์

      - โรงเรียนเวชนิทัศน์

      - โรงเรียนเวชศาสตร์การกีฬา

นักวิจัย

      - กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

      - กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์เช่น กายวิภาคศาสตร์คลินิก

ต่อยอดในสาขาประยุกต์อื่นๆเช่น มานุษยวิทยา โบราณคดี วิศวกรรมการแพทย์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์

 

ทำไมต้องเรียนที่ศิริราช

     - โรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย

     - ภาควิชาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่เริ่มมีการเรียนการสอนแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย

     - หลักสูตรบัณฑิตศึกษาแรกๆในประเทศไทยในสาขานี้

     - ประสบการณ์การผลิตนักศึกษาปริญญาโทกว่า 50 ปี

     - ระบบการเรียนการสอนเนื้อหาที่เข้มข้น ละเอียด ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ

     - ทรัพยากรการเรียนการสอนที่พร้อม

     - สาขาการทำวิจัยที่หลากหลาย

     - ความเชื่อมโยงกับหลายๆสาขาวิชาในศิริราชทั้งทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และการแพทย์

    

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่พร้อม

     - ร่างอาจารย์ใหญ่ (4 คนต่อ 1 ร่าง) และมีชุดกระดูกแห้ง 1 กล่อง ต่อ กลุ่ม

 

     - ชุดสไลด์เนื้อเยื่อมนุษย์ทุกระบบทั้งร่างกาย และดิจิตอลสไลด์ 1 ชุด ต่อ 1 คน

     - ชุดสไลด์เนื่อเยื่อระบบประสาท และดิจิตอลสไลด์ 1 ชุด ต่อ 1 คน

     - ชุดสไลด์ตัวอ่อนไก่ – หมู และดิจิตอลสไลด์ 1 ชุด ต่อ 1 คน

     

 

     - ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ที่ทันสมัยและปลอดภัย

     - ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยที่พร้อม

 

     

 

     - ห้องสมุดภาควิชาที่มีตำราทางกายวิภาคศาสตร์ที่พร้อมและทันสมัย

 

 

 

     - พิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง

     - คณาจารย์กว่า 20 ท่านที่ชำนาญในทุกสาขาวิชาย่อย และมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัยมานาน รวมทั้งผลิตสื่อการสอนเช่น ตำรามาตรฐาน

 

     

 

สาขาการทำวิจัยที่หลากหลาย

Topics

     - Gross Anatomy: variation, clinical application

     - Histology:  LM, EM, Diabetes

     - Neuroanatomy: Parkinson, Stroke

     - Embryology: Teratogen of chick embryo

     - Molecular Biology: Dengue fever

     - Infectious disease; malaria, nutrition and antioxidant activity

 

จุดเด่นของหลักสูตร

     - ระยะเวลาเฉลี่ยในการศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ 2 ปี

     - ศิษย์เก่าที่ผ่านมามีอัตราการได้รับจ้างงานหรือศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศถึง 100%

     - มีทุนจากคณะฯ ทั้งสำหรับนักศึกษา และสำหรับการทำวิจัย

     - มีผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

     - มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

     - มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยที่หลากหลายทั้งใน และต่างประเทศ

     - มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ไปทำงานในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศAbout the program

     - credits not less than 36

     - study in thai

     - able to finish within 2 years

     - please apply application from fro entrance examination through Faculty of Graduate Studies (FGS) website  www.grad.mahidol.ac.th

     - paper test :  specific subject "basic human anatomy"


**Update 13 May 2019

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ   ๒๐  เครดิต

หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๔     เครดิต

วิทยานิพนธ์  ๑๒   เครดิต

รวม ไม่น้อยกว่า  ๓๖   เครดิต

 

หมวดวิชาบังคับ ๒๐ เครดิต

Gross Anatomy I  5   credits

Gross Anatomy II  5   credits

Microanatomy       3   credits

Embryology  1   credit

Neuroanatomy  3  credits

Seminar in Anatomy  1   credit

Microtechnique  2   credits

 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

Molecular and Cellular Basis of Biomedicine   3 credits 

Research Methodology for basic biological sciences   2 credits

Evolutionary Anatomy  2 credits

Human genetics  2 credits

BioStatistics  2 credits

Etc.

 

Thesis และ หัวข้องานวิจัย

Thesis   12   credits

 

แผนการศึกษา

 

ภาคฤดูร้อน

ศรกว ๕๐๒ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  ๒  (๒-๐-๔)

ชั้นปี

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ศรกว ๕๑๐ จุลกายวิภาคศาตร์                                              ๓ (๑-๔-๔)

ศรกว ๖๐๑ มหกายวิภาคศาสตร์ ๑                                         ๕ (๒-๖-๕)

ศรกว ๕๐๓ วิทยาเอมบริโอ                                                  ๑ (๐-๒-๑)

รวม ๙ หน่วยกิต

ศรกว ๕๐๔ ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                            ๓ (๒-๒-๕)                    

ศรกว ๖๐๒ มหกายวิภาคศาสตร์ ๒                                               ๕ (๒-๖-๕)

 

รวม ๘ หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

ชั้นปี

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ศรสว ๕๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                                           ๒ (๒-๐-๔)

ศรกว ๕๐๙ สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์                                  ๑ (๑-๐-๒)

ศรกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                                      ๖ (๐-๑๘-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

ศรกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                                            ๖ (๐-๑๘-๐)

 

 

รวม ๖ หน่วยกิต