วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (MSc. Anatomy)

About the program

     - credits not less than 36

     - study in thai

     - able to finish within 2 years

     - please apply application from fro entrance examination through Faculty of Graduate Studies (FGS) website  www.grad.mahidol.ac.th

     - paper test :  specific subject "basic human anatomy"


**Update 13 May 2019

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ   ๒๐  เครดิต

หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๔     เครดิต

วิทยานิพนธ์  ๑๒   เครดิต

รวม ไม่น้อยกว่า  ๓๖   เครดิต

 

หมวดวิชาบังคับ ๒๐ เครดิต

Gross Anatomy I  5   credits

Gross Anatomy II  5   credits

Microanatomy       3   credits

Embryology  1   credit

Neuroanatomy  3  credits

Seminar in Anatomy  1   credit

Microtechnique  2   credits

 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

Molecular and Cellular Basis of Biomedicine   3 credits 

Research Methodology for basic biological sciences   2 credits

Evolutionary Anatomy  2 credits

Human genetics  2 credits

BioStatistics  2 credits

Etc.

 

Thesis และ หัวข้องานวิจัย

Thesis   12   credits

 

แผนการศึกษา

 

ภาคฤดูร้อน

ศรกว ๕๐๒ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  ๒  (๒-๐-๔)

ชั้นปี

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ศรกว ๕๑๐ จุลกายวิภาคศาตร์                                              ๓ (๑-๔-๔)

ศรกว ๖๐๑ มหกายวิภาคศาสตร์ ๑                                         ๕ (๒-๖-๕)

ศรกว ๕๐๓ วิทยาเอมบริโอ                                                  ๑ (๐-๒-๑)

รวม ๙ หน่วยกิต

ศรกว ๕๐๔ ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                            ๓ (๒-๒-๕)                    

ศรกว ๖๐๒ มหกายวิภาคศาสตร์ ๒                                               ๕ (๒-๖-๕)

 

รวม ๘ หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

ชั้นปี

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ศรสว ๕๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                                           ๒ (๒-๐-๔)

ศรกว ๕๐๙ สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์                                  ๑ (๑-๐-๒)

ศรกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                                      ๖ (๐-๑๘-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

ศรกว ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                                            ๖ (๐-๑๘-๐)

 

 

รวม ๖ หน่วยกิต