ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Ph.D)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์  

(หลักสูตรนานาชาติ)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ     : Doctor of Philosophy Program in Medical Anatomy (International Program)


ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกายวิภาคศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์
งานวิจัยในเชิงบูรณาการ สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ด้านกายวิภาคศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทางการแพทย์ มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตมีคุณลักษณะและความรู้ ความสามารถ ดังนี้
๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และเป็นผู้นำ
๑.๒.๒ มีความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีและหลักการที่สำคัญด้านกายวิภาคศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์กับศาสตร์ทางการแพทย์สาขาอื่นได้อย่างเหมาะสม
๑.๒.๓ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางคลินิก สามารถออกแบบวิจัย ค้นคว้าเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีจริยธรรม
๑.๒.๔ มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบ
๑.๒.๕ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา วิจัยและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ .สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

แบบ . สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๒ ดังนี้

 

                             (๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

                                      หมวดวิชาบังคับ                                 ๖      หน่วยกิต

                                      หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                     ๖      หน่วยกิต

                                      วิทยานิพนธ์                                   ๓๖      หน่วยกิต

                                      รวมไม่น้อยกว่า                               ๔๘      หน่วยกิต

 

                             (๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

                                      หมวดวิชาบังคับ                               ๒๒      หน่วยกิต

                                      หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                     ๒      หน่วยกิต

                                      วิทยานิพนธ์                                   ๔๘      หน่วยกิต

                                      รวมไม่น้อยกว่า                               ๗๒      หน่วยกิต

 

 

  • รายวิชาในหลักสูตร

                             (๑) หมวดวิชาบังคับ

      แบบ .สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  ๖  หน่วยกิต

   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศรกว ๖๐๘       สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์การแพทย์ ๑                       ๑(๑-๐-๒)

SIAN  608       Seminar in Medical Anatomy I

ศรกว ๖๐๙       สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์การแพทย์ ๒                      ๑(๑-๐-๒)

SIAN  609       Seminar in Medical Anatomy II

ศรกว ๖๑๐       ทักษะวิชาชีพและการสอนทางกายวิภาคศาสตร์                ๑(๐-๒-๑)

SIAN  610       Professional Skills and Teaching in Anatomy

ศรกว ๖๑๔       กายวิภาคศาสตร์คลินิค                                          ๒(๑-๒-๓)

SIAN  614       Clinical Anatomy

            ศรกว ๖๑๗       หัวข้อทันยุคทางกายวิภาคศาสตร์                               ๑(๑-๐-๒)

SIAN  617       Current Topics in Anatomy

 

     แบบ . สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี   ๒๒  หน่วยกิต

ศรกว ๖๐๓       ชีววิทยาพิพัฒน์                                                  ๑(๐-๒-๑)

SIAN  603       Developmental Biology

ศรกว ๖๐๔       ประสาทวิทยาศาสตร์                                            ๒(๑-๒-๓)

SIAN  604       Neuroscience

ศรกว ๖๐๕       เซลล์และเนื้อเยื่อ                                                 ๓(๑-๔-๔)

            SIAN  605       Cell and Tissue

            ศรกว ๖๐๖       กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ๑                                       ๔(๒-๔-๖)

            SIAN  606       Human Anatomy I

            ศรกว ๖๐๗       กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ๒                                       ๔(๒-๔-๖)

            SIAN  607       Human Anatomy II

ศรกว ๖๑๔       กายวิภาคศาสตร์คลินิค                                          ๒(๑-๒-๓)

            SIAN  614       Clinical Anatomy

*ศรคร ๕๐๑      ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์          ๓(๒-๒-๕)

SIID   501       Molecular and Cellular basis of Biomedicine

ศรกว ๖๐๘       สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์การแพทย์ ๑                      ๑(๑-๐-๒)

SIAN  608       Seminar in Medical Anatomy I

ศรกว ๖๐๙       สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์การแพทย์ ๒                      ๑(๑-๐-๒)

SIAN  609       Seminar in Medical Anatomy II

ศรกว ๖๑๐       ทักษะวิชาชีพและการสอนทางกายวิภาคศาสตร์                ๑(๐-๒-๑)

SIAN  610       Professional Skills and Teaching in Anatomy

                

(๒) หมวดวิชาเลือก

      แบบ .สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต

      แบบ . สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต

         *ศรสว ๕๐๑      สถิติ                                                              ๓(๓-๐-๖)

          SIRE  501       Statistics

         *ศรสว ๕๐๒      วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                                             ๒(๒-๐-๔)

          SIRE  502       Research Methodology

                             ศรกว ๖๑๑       พันธุศาสตร์มนุษย์ขั้นสูง                                          ๒(๒-๐-๔)

                      SIAN  611       Advanced Human Genetics

                      ศรกว ๖๑๒       เทคนิคห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์              ๒(๑-๒-๓)

          SIAN  612       Laboratory Techniques in Medical Sciences

                   ศรกว ๖๑๓       ชีวกลศาสตร์                                                     ๒(๒-๐-๔)

                   SIAN  613       Biomechanics

                   ศรกว ๖๑๕       ประสาทกายวิภาคศาสตร์และประสาทพยาธิวิทยาขั้นสูง       ๒(๒-๐-๔)

                   SIAN  615       Advanced Neuroanatomy and Neuropathology

                   ศรกว ๖๑๖       จุลพยาธิวิทยา                                                    ๒(๑-๒-๓)

                   SIAN  616       Histopathology

              (๓) วิทยานิพนธ์

                    (๓.๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท   ๓๖  หน่วยกิต

                   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

       ศรกว ๖๙๙       วิทยานิพนธ์                                             ๓๖(๐-๑๐๘-๐)

                   SIAN 699        Dissertation

                   (๓.๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  ๔๘ หน่วยกิต

       ศรกว ๗๙๙       วิทยานิพนธ์                                             ๔๘(๐-๑๔๔-๐)

                   SIAN 799        Dissertation

 

  • โครงการวิจัยของหลักสูตร

          แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตรมีดังนี้

  1. มหกายวิภาคศาสตร์
  2. จุลกายวิภาคศาสตร์
  3. วิทยาเอมบริโอ
  4. ประสาทกายวิภาคศาสตร์
  5. พันธุศาสตร์และโรคทางพันธุกรรม
  6. ชีวโมเลกุล
  • แผนการศึกษา

         (๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

ชั้นปีที่

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ศรกว ๖๐๘   สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์

                  การแพทย์ ๑                           ๑(๑-๐-๒)

ศรกว ๖๑๔ กายวิภาคศาสตร์คลินิค         ๒(๑-๒-๓)

ศรกว ๖๑๗ หัวข้อทันยุคทางกายวิภาคศาสตร์

                                                  ๑(๑-๐-๒)

รวม ๔ หน่วยกิต

วิชาเลือก*                                                ๕  หน่วยกิต                                    

 

 

 

 

 

รวม ๕ หน่วยกิต

ศรกว ๖๑๐ ทักษะวิชาชีพและการสอน              

               ทางกายวิภาคศาสตร์           ๑(๐-๒-๑)

ศรกว ๖๐๙ สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์

               การแพทย์ ๒                   ๑(๑-๐-๒)

วิชาเลือก*                                     ๑ หน่วยกิต

รวม ๓ หน่วยกิต

เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ**

 

ศรกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                    ๙(๐-๒๗-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

ศรกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                      ๙(๐-๒๗-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

ศรกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                    ๙(๐-๒๗-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

ศรกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์                      ๙(๐-๒๗-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

* โดยคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

**นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify examination) ก่อนเริ่มทำวิทยานิพนธ์ ตามกฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ :  ๑. แผนการศึกษานี้สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จปริญญาโททางกายวิภาคศาสตร์มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี

               ๒. สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จปริญญาโทจากสาขาวิชาอื่นหรือสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์มาเกิน ๕ ปี ให้ใช้แผนการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต

(๒) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

ชั้นปีที่

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ศรกว ๖๐๖ กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ๑     ๔(๒-๔-๖)

ศรกว ๖๐๓ ชีววิทยาพิพัฒน์ (ต่อเนื่อง)     ๑(๐-๒-๑)

ศรกว ๖๐๕ เซลล์และเนื้อเยื่อ (ต่อเนื่อง)   ๓(๑-๔-๔)

รวม ๔ หน่วยกิต

ศรกว ๖๐๗ กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ๒       ๔(๒-๔-๖)

ศรกว ๖๐๓ ชีววิทยาพิพัฒน์  (ต่อเนื่อง)      ๑(๐-๒-๑)

ศรกว ๖๐๕ เซลล์และเนื้อเยื่อ (ต่อเนื่อง)     ๓(๑-๔-๔)

รวม ๘ หน่วยกิต

ศรกว ๖๐๔ ประสาทวิทยาศาสตร์          ๒(๑-๒-๓)

ศรกว ๖๐๘ สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์

               การแพทย์ ๑                   ๑(๑-๐-๒)

วิชาเลือก*                                     ๒ หน่วยกิต

รวม ๕ หน่วยกิต

ศรกว ๖๑๔ กายวิภาคศาสตร์คลินิค          ๒(๑-๒-๓)

ศรคร ๕๐๑ ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุล

               และเซลล์                           ๓(๒-๒-๕)

 

รวม ๕ หน่วยกิต

ศรกว ๖๐๙ สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์

               การแพทย์ ๒                    ๑(๑-๐-๒)

ศรกว ๖๑๐ ทักษะวิชาชีพและการสอน

               ทางกายวิภาคศาสตร์          ๑(๐-๒-๑)

รวม ๒ หน่วยกิต

เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ**

 

ศรกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                    ๘(๐-๒๔-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต

ศรกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                      ๘(๐-๒๔-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต

ศรกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                   ๘(๐-๒๔-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต

ศรกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                      ๘(๐-๒๔-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต

ศรกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                    ๘(๐-๒๔-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต

ศรกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์                     ๘(๐-๒๔-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต

 

* โดยคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

**นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify examination) ก่อนเริ่มทำวิทยานิพนธ์ ตามกฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย