ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล วัฒนธรรมศิริราช


ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล วัฒนธรรมศิริราช ซึ่งจะเข้ารับเข็มรางวัล
ในวันที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร 
โดยมีบุคลากรภาควิชาที่ได้รับรางวัลดังนี้  
1. รศ.พญ.รสริน  รัตนเลขา  
2. ผศ.ดร.ธนาภรณ์  รุ่งเรือง
3. ผศ.ดร.เบญจพร   พานิชเจริญ
4. อ.ดร.นพ.ชัยรัตน์   เติบไพบูลย์
5. อ.นพ.เมธี  องค์ศิริพร
6. คุณเกษม  เกิดพืชน์
7. คุณศุภนิดา  เศขรฤทธิ์

เชิญทุกท่าน รวมทั้ง นศ บัณฑิตศึกษาเข้าแสดงความยินดีกับท่าน อาจารย์ และ พี่ๆบุคลากรกายวิภาคฯได้ค่ะ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา : 16:05 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 02:36 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 191