เรียนผู้มาบริจาคร่างกายทุกท่าน จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้มาบริจาคร่างกายทุกท่านและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับบริจาค และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงมีนโยบายขอให้ผู้มาบริจาคร่างกายทุกท่าน ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิ
  2. ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ให้
  3. ใส่หน้ากากอนามัย

 

ในกรณีที่ผู้มาบริจาคร่างกายไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นได้ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในใบขอบริจาคร่างกายที่ทางภาควิชาจัดเตรียมให้ จัดใส่ซองพร้อมรูปถ่าย แล้วส่งกลับมายังหน่วยรับบริจาคร่างกาย ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทางไปรษณีย์

 

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ มา ณ ที่นี้

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

18 มีนาคม 2563


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา : 10:57 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา : 11:34 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 542