เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร.ทพ.ญ. จันทิมา รุ่งเรืองชัย

Assoc.Prof.Dr. JANTIMA ROONGRUANGCHAI
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ., ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : วิทยาเอมบริย์โอ