เกี่ยวกับอาจารย์


อ.นพ. บุญส่ง เจริญวัฒน์

Lecturer Boonsong Chareonwat
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.
สาขาที่ทำ / สนใจ : มหกายวิภาคศาสตร์