เกี่ยวกับอาจารย์


อ.พญ. อภิสรา นาถวิริยกุล

Dr.
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์แพทย์ใช้ทุน
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 124