บริการประชาชน

การรับปรึกษา (Consult) ใน IPD

ตารางการอยู่เวรรับปรึกษาของแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาตจวิทยา (โรคผิวหนัง)ประจำปีการศึกษา 2562-2563

ที่ดูแลรับผิดชอบในWard ตึกอัษฎางค์ เช่น C.C.U/I.C.C.U อัษฎางค์ชั้น 1, R.C.U อัษฎางค์ชั้น 2, I.C.U อัษฎางค์ชั้น 3, อัษฎางค์ 6 เหนือ, อัษฎางค์ 6 ใต้,

อัษฎางค์ 9 เหนือ, อัษฎางค์ 9 ใต้, I.C.U อัษฎางค์ชั้น 7, อัษฎางค์ 10 เหนือ, อัษฎางค์ชั้น 11 เหนือ, อัษฎางค์ชั้น 12 เหนือ

รวมถึงห้องแพทย์เวร (นอกเวลาราชการ และกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน) **ไม่ต้องเขียนใบปรึกษา

เดือน

วันเดือนปี

แพทย์ประจำบ้านผิวหนังปี 2

แพทย์ประจำบ้านผิวหนังปี 3

กรกฎาคม 2562

1-28 ก.ค.62

29-31 ก.ค.62

พญ.ปุญชรัสมิ์  วีระสืบพงศ์

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

พญ.ชญาณี  ลิขิตวัฒนานุรักษ์

พญ.ชญาณี  ลิขิตวัฒนานุรักษ์

สิงหาคม 2562

1-18 ส.ค.62

19-25 ส.ค.62

26-31ส.ค.62

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

พญ.เพชรลดา  อาชวานันทกุล

พญ.ชญาณี  ลิขิตวัฒนานุรักษ์

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

กันยายน 2562

1-22 ก.ย.62

23-30 ก.ย.62

พญ.เพชรลดา  อาชวานันทกุล

พญ.ญาณิน  นกเทศ

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

ตุลาคม 2562

1-6 ต.ค.62

7-20 ต.ค.62

21-31 ต.ค.62

พญ.ญาณิน  นกเทศ

พญ.ญาณิน  นกเทศ

พญ.สิริพรรณ  สังข์มาลา

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

พญ.สุธาสินี  ไพฑูรย์วัฒนกิจ

พญ.สุธาสินี  ไพฑูรย์วัฒนกิจ

พฤศจิกายน 2562

1-10 พ.ย.62

11-17 พ.ย.62

18-30 พ.ย.62

พญ.สิริพรรณ   สังข์มาลา

นพ.สิทธิโรจน์  อรุณขจรศักดิ์

นพ.สิทธิโรจน์  อรุณขจรศักดิ์

พญ.สุธาสินี  ไพฑูรย์วัฒนกิจ

พญ.สุธาสินี  ไพฑูรย์วัฒนกิจ

พญ.ภัทริยา  จรรยาชัยเลิศ

ธันวาคม 2562

1-8 ธ.ค.62

9-29 ธ.ค.62

30-31 ธ.ค.62

นพ.สิทธิโรจน์  อรุณขจรศักดิ์

พญ.ณัฐชยา  จันทร์สุวรรณ

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

พญ.ภัทริยา  จรรยาชัยเลิศ

พญ.ภัทริยา  จรรยาชัยเลิศ

พญ.พิชานี  ฉวีกุลรัตน์

มกราคม 2563

1-26 ม.ค.63

27-31 ม.ค.63

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

พญ.สิริพรรณ  สังข์มาลา

พญ.พิชานี  ฉวีกุลรัตน์

พญ.พิชานี  ฉวีกุลรัตน์

กุมภาพันธ์ 2563

1-16 ก.พ.63

17-23 ก.พ.63

24-29 ก.พ.63

พญ.สิริพรรณ  สังข์มาลา

พญ.สิริพรรณ  สังข์มาลา

พญ.ญาณิน  นกเทศ

พญ.พิชานี  ฉวีกุลรัตน์

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

มีนาคม 2563

1-22 มี.ค.63

23-31 มี.ค.63

พญ.ญาณิน  นกเทศ

พญ.ปุญชรัสมิ์  วีระสืบพงศ์

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

เมษายน 2563

1-5 เม.ย.63

6-12 เม.ย.63

13-30 เม.ย.63

พญ.ปุณชรัสมิ์  วีระสืบพงศ์

พญ.ปุณชรัสมิ์  วีระสืบพงศ์

พญ.เพชรลดา  อาชวานันทกุล

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

พญ.ปัญจ์ชลี  มไหสวริยะ

พญ.ปัญจ์ชลี  มไหสวริยะ

พฤษภาคม 2563

1-10 พ.ค.63

11-17 พ.ค.63

18-31 พ.ค.63

พญ.เพชรลดา  อาชวานันทกุล

พญ.ณัฐชยา  จันทร์สุวรรณ

พญ.ณัฐชยา  จันทร์สุวรรณ

พญ.ปัญจ์ชลี  มไหสวริยะ

พญ.ปัญจ์ชลี  มไหสวริยะ

พญ.ปานฤดี  เวชสุรักษ์

มิถุนายน 2563

1-7 มิ.ย.63

8-30 มิ.ย.63

พญ.ณัฐชยา  จันทร์สุวรรณ

นพ.สิทธิโรจน์  อรุณขจรศักดิ์ 

พญ.ปานฤดี  เวชสุรักษ์

พญ.ปานฤดี  เวชสุรักษ์

 

ตารางการอยู่เวรรับปรึกษาของแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาตจวิทยา (โรคผิวหนัง)  ประจำปีการศึกษา 2562-2563

ที่ดูแลรับผิดชอบ (ในเวลาราชการ) คือ ผู้ป่วยต่างแผนก Ward ต่างๆ ของภาควิชาฯ อื่นๆ ของรพ.ศิริราช

รวมถึง Ward จุฑาธุช 11(ปาวา2), จุฑาธุช 12(ปาวา 3), จุฑาธุช 13(หรจ.) และ Observe (ยกเว้น ผู้ป่วยใน Ward ตึกอัษฎางค์)

หมายเหตุ  **การปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาตจวิทยา  ตาม Ward ข้างบนนี้ ต้องเขียนใบปรึกษาทุกครั้ง **

 

เดือน

วันเดือนปี

แพทย์ประจำบ้านผิวหนังชั้นปีที่ 3

รับปรึกษาวันเลขคี่

รับปรึกษาวันเลขคู่

กรกฎาคม 2562

1-31 ก.ค.62

พญ.ปานฤดี  เวชสุรักษ์

พญ.พิชานี   ฉวีกุลรัตน์

สิงหาคม 2562

1-18 ส.ค.62

พญ.ปานฤดี  เวชสุรักษ์

พญ.พิชานี   ฉวีกุลรัตน์

19-31 ส.ค.62

พญ.ชญาณี  ลิขิตวัฒนานุรักษ์

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

กันยายน 2562

1-30 ก.ย.62

พญ.ชญาณี  ลิขิตวัฒนานุรักษ์

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

ตุลาคม 2562

1-6 ต.ค.62

พญ.ชญาณี  ลิขิตวัฒนานุรักษ์

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

7-31 ต.ค.62

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

พญ.ปัญจ์ชลี  มไหสวริยะ

พฤศจิกายน 2562

1-17 พ.ย.62

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

พญ.ปัญจ์ชลี  มไหสวริยะ

18-30 พ.ย.62

พญ.สุธาสินี  ไพฑูรย์วัฒนกิจ

พญ.ปานฤดี  เวชสุรักษ์

ธันวาคม 2562

1-29 ธ.ค.62

พญ.สุธาสินี  ไพฑูรย์วัฒนกิจ

พญ.ปานฤดี  เวชสุรักษ์

30-31 ธ.ค.62

พญ.ภัทริยา  จรรยาชัยเลิศ

พญ.ชญาณี  ลิขิตวัฒนานุรักษ์

มกราคม 2563

1-31 ม.ค.62

พญ.ภัทริยา  จรรยาชัยเลิศ

พญ.ชญาณี  ลิขิตวัฒนานุรักษ์

กุมภาพันธ์ 2563

1-16 ก.พ.63

พญ.ภัทริยา  จรรยาชัยเลิศ

พญ.ชญาณี  ลิขิตวัฒนานุรักษ์

17-29 ก.พ.63

พญ.พิชานี  ฉวีกุลรัตน์

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

มีนาคม 2563

1-31 มี.ค.63

พญ.พิชานี  ฉวีกุลรัตน์

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

เมษายน 2563

1-5 เม.ย.63

พญ.พิชานี  ฉวีกุลรัตน์

พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์

6-30 เม.ย.63

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

พญ.สุธาสินี  ไพฑูรย์วัฒนกิจ

พฤษภาคม 2563

1-17 พ.ค.63

นพ.ปุณยวีร์  อ่องศรี

พญ.สุธาสินี  ไพฑูรย์วัฒนกิจ

18-31 พ.ค.63

พญ.ปัญจ์ชลี  มไหสวริยะ

พญ.ภัทริยา  จรรยาชัยเลิศ

มิถุนายน 2563

1-28 มิ.ย.63

พญ.ปัญจ์ชลี  มไหสวริยะ

พญ.ภัทริยา  จรรยาชัยเลิศ

Last update: 13/08/2019 03:25:16

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.