ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ติดต่อเรา

หน่วยงานเภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่:  หน่วยงานเภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน
ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: 02 419 5233, 02 419 5324
โทรสาร:  02 411 5026

E-mail: chonvara.cha@mahidol.ac.th

           หน่วยงานเภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพบาบาล มุ่งเน้นให้บริการด้านการผลิตและเตรียมน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ (Allergen vaccine) ให้แก่ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่มารับการรักษาภายในรพ.ศิริราช โดยการผลิตและเตรียมน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ให้แก่ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้อย่างมีมาตรฐานปลอดภัยนั้น จะควบคุมมาตรฐานโดยมีการส่งตรวจน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้เพื่อทดสอบความปลอดเชื้อ (Sterility test) และตรวจสอบสารพิษในแบคทีเรีย (Endotoxin test) กับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่ได้รับมาตรฐานสากลในโรงพยาบาลศิริราชและควบคุมคุณภาพของวัคซีนโดยมีการตรวจวัดปริมาณโปรตีนของน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้อยู่สม่ำเสมอ ในปัจจุบันหน่วยงานเภสัชวิทยาภูมิคุ้มกันยังมีการปรับปรุงทางด้านการผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่เข้ามารับการรักษาภายในโรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้หน่วยงานยังมีความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลศิริราชกับบริษัทเอกชนอีกด้วย

หมายเหตุ ให้บริการแก่หน่วยงานภายในโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น