หน้าหลัก / ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • โครงสร้างภาควิชาเภสัชวิทยา

วิสัยทัศน์

ภาควิชาที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา และให้บริการ ด้านเภสัชวิทยาคลินิกที่ตอบสนองความต้องการในระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจ

  • การวิจัยเภสัชวิทยาทางคลินิก (Clinical pharmacology research) และการวิจัยแบบมุ่งเป้าให้มีความจำเพาะต่อคนไข้ (Precision medicine research) ในประเทศไทย
  • การศึกษา ให้ความรู้ด้านเภสัชวิทยาแก่นักศึกษาทั้งระดับก่อนปริญญาและระดับหลัง ปริญญา โดยเน้นให้นักศึกษาระดับก่อนปริญญานำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ และเน้นให้นักศึกษาระดับหลังปริญญามีความรู้และทักษะที่ทันสมัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  • การบริการวิเคราะห์ระดับยาเพื่อการศึกษาชีวสมมูลตามมาตรฐาน GLP

โครงสร้างภาควิชาเภสัชวิทยา