อาจารย์ประจำ

Faculty Member

ศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

 • Ph.D. (Pharmacology) King’s College, University of London.
 • อว. เวชศาสตร์ครอบครัว
 • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 5254
Email: uraiwan.pan@mahidol.ac.th

รศ. พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล

รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

 • Diploma on Research and Development of Products to Meet Public Health Needs
 • อว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • วว. อายุรศาสตร์
 • พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 7571
Email: somruedee.cha@mahidol.ac.th

รศ. นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

อาจารย์

 • Master of Science in Clinical Epidemiology, University of Pennsylvania, U.S.A.
 • Diplomate American Board of Clinical Pharmacology, Stamford University, U.S.A
 • อว. เวชศาสตร์ครอบครัว
 • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 7565
Email: supornchai.kon@mahidol.ac.th

รศ. ดร. นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

อาจารย์

 • Ph.D. (Pharmacology) Case Western Reserve University, U.S.A.
 • อว. เวชศาสตร์ครอบครัว
 • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

อาจารย์

 • Ph.D. (Pharmacology) University of London.
 • อว. เวชศาสตร์ครอบครัว
 • พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

อาจารย์

 • Ph.D. (Molecular genetics) University of Illinois at Chicago, U.S.A
 • ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Tel: 02 419 5256
Email: siwanon.jir@mahidol.ac.th

ผศ. ดร. นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา

อาจารย์

 • Ph.D. (Pharmacology) Kyoto University, Japan
 • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 5250
Email: kitipong.soo@mahidol.ac.th

ผศ. พญ.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์

อาจารย์

 • Certified Clinical Pharmacology & Toxicology University of Toronto, Canada
 • วว. กุมารเวชศาสตร์
 • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 5253
Email: weerawadee.cha@mahidol.ac.th

ผศ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร

อาจารย์

 • Ph.D. (Pharmacology) Queen Mary and Westfield College, University of London
 • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. อ. นพ.วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล

อาจารย์

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 5255
Email: weerathep.cha@mahidol.ac.th

อ. นพ.เมธา ใหญ่กว่าวงศ์

อาจารย์

 • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. พญ.สุวิมล นิยมในธรรม

อาจารย์

 • Ph.D in Pharmacoepidemiology, University of Queensland, Australia
 • Master Degree in Clinical Epidemiology and Biostatistics, University of Pennsylvania, U.S.A.
 • พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 5249
Email: suvimol.niy@mahidol.ac.th

ผศ. พญ.พิณพิไล จูทะสมพากร

อาจารย์

 • วว. อายุรศาสตร์
 • พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 5247
Email: pinpilai.jut@mahidol.ac.th

อ. ดร. พญ.วีรวรรณ ตั้งบุญจิตร

อาจารย์

 • พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02 419 7565
Email: weerawon.tha@mahidol.ac.th

ผศ. ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช

อาจารย์

 • Ph.D. Medical and Electrical Engineering Heath Sciences & Technology, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
 • Master of Electrical Engineering & Computer Sciences, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
 • B.S. Biomedical Engineering from Johns Hopkins University, U.S.A.

Tel: 02 419 5248
Email: somponnat.sam@mahidol.ac.th

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล