การศึกษากลไกการควบคุมเซลล์มะเร็งเพื่อระบุชนิดโปรตีนสู่การพยากรณ์การตอบสนองของมะเร็งท่อน้ำดีต่อยาต้านมะเร็งชนิดมุ่งเป้า