ทุนวิจัย “ระบบไบโอเซนเซอร์สำหรับศึกษากลไกการเกิดโรคที่สำคัญและการพัฒนายาใหม่”