Research Downloads

 แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่
คู่มือบริหารทุนวิจัย

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการวิจัย
บันทึกขออนุมัติในหลักการจ้่างบุคคลภายนอก (วิจัย) HR1-2
แบบฟอร์ประวัติพนักงานบุคคลภายนอก (วิจัย)
แบบสัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน – แบบไม่มีประกันสังคม
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน – แบบมีประกันสังคม
แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน
แบบฟอร์มเบิกเงินสดย่อย-วิจัย
ใบสำคัญรับเงินสดย่อย
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบนำส่งรายงานสถานะเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
บันทึกขออนุมัติในหลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ่ายด้วยบัตรเครดิตของคณะฯ
แบบฟอร์มขอจัดซื้อพัสดุ
แบบฟอร์มขออนุัมัติในหลักการจัดซื้อพัสดุุ
แบบฟอร์มการขอจัดซื้อยา ฝ่ายเภสัชกรรม
แบบฟอร์มคืนเงิน
1. แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาการวิจัย
แบบฟอร์มทั่วไป
แบบสมัครขอรับทุนประเภทที่ 1-8 (Project proposal)
สัญญารับทุนประเภทที่ 1-8
แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย Research progress report form
แบบฟอร์มปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนประเภทที่ 1-5)
แบบฟอร์มปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนประเภทที่ 6-7)
แบบ วจ. 4 (ใบสำคัญรับเงินสำหรับค่าจ้าง / ค่าตอบแทน)
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ
แบบ วจ. 5 (แบบรายงานการเงิน)
แบบบันทึกขอรับทุน
แบบฟอร์มคืนเงิน (Reimbursement form)
แบบฟอร์มขอยกเว้นค่าธรรมเนียมจริยธรรมการวิจัยในคน (EC)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกเงิน
แบบขอเปิดบัญชี (แบบ วจ.3 )
แบบขอปิดบัญชี
แบบขออนุมัติไม่เปิดบัญชี
บันทึกขอเบิกเงิน
แบบ วจ.2
แบบ วจ.6
ใบสำคัญรับเงิน (ใช้สำหรับเบิกเงินทุนวิจัย)
ใบสำคัญรับเงิน (ศิริราชมูลนิธิ)
Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาการวิจัย
Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาการวิจัย จากศิริราชมูลนิธิ
2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน
แบบสมัครขอรับทุนส่งเสริมอาจารย์นักวิจัย
แบบสมัครขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาเอก
แบบสมัครขอรับทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย
แบบสมัครขอรับทุนส่งเสริมผู้ช่วยวิจัย
แบบสมัครขอรับทุนส่งเสริมผู้ช่วยวิจัยภาควิชา
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์นักวิจัย
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยหลังปริญญาเอก
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแพทย์ผู้ช่วยวิจัย
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยวิจัย
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยวิจัยภาควิชา
3. แบบฟอร์มการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แบบฟอร์มการให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
4. แบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับสากล
ขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ</
ใบสมัครขอรับเงินรางวัล แก่ผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับสากล
เอกสารแบบฟอร์มสำหรับขอรับเงินรางวัลแก่ผู้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับสากล
5. แบบฟอร์มการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
แบบฟอร์มขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
แบบฟอร์มขอต่ออายุค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
6. แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก
แบบฟอร์มทั่วไป
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
แบบนำส่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (วจ.1)
แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี-ปิดบัญชีธนาคาร (วจ.3)
ใบสำคัญรับเงิน (ค่าจ้าง-ค่าตอบแทน) (วจ.4)
แบบสรุปรายงานทางการเงิน (วจ.5)
ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
External Research Funding Agreement from government or Non-profit organization Checklist for Institutional review and signing
แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญารับทุนภายนอกคณะ จากภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
แบบฟอร์ม Check list การรับรองจริยธรรมการวิจัย 
แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
แบบนำส่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (วจ.1)
แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน)
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้)
แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7. ตัวอย่างแบบฟอร์ม MOU
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ภาษาไทย)
Agreement of Academic and educational exchange
AFFILIATION AGREEMENT
8. รายละเอียดการขออนุมัติเก็บข้อมูล สำหรับบุคลากรภายนอกคณะฯ
Flow Algrithm การอนุมัติการจัดเก็บข้อมูล Clinical samples ต่างๆ ของคณะฯ
Download document Human Research protection
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
9. แบบฟอร์มงาน เครือข่ายวิจัยและกลุ่มวิจัย
แบบขอความร่วมมือประสานงานเครือข่ายวิจัย
แบบเสนอขอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิจัย กลุ่มวิจัย หรือเครือข่ายวิจัย
Checklist ประกอบการเสนอขอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิจัย กลุ่มวิจัย หรือเครือข่ายวิจัย
10. เอกสารเกี่ยวกับการขอรับการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ
สัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ
แบบแจ้งขอรับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ
แบบแจ้งขอรหัสโครงการวิจัยในระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
แบบฟอร์มขอติดต่อเรื่องการทำโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย (กรณีผู้ป่วยใน)
flow การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการวิจัย
11. แบบฟอร์มศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย (SiCRF) 
แบบบันทึกการขอใช้เครื่องมือนอกเวลา (TH)
แบบบันทึกการขอใช้เครื่องมือนอกเวลา (EN)
แบบเก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องมือ
แบบบันทึกการแจ้งซ่อมเครื่องมือ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการเครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย
12. แบบฟอร์ม CTA (Clinical Trial Agreement)
แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ / รับจ้างวิจัย (ภาษาไทย)
แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ / รับจ้างวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง Draft CTA
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง CTA
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี-ปิดบัญชีธนาคาร (วจ.3)
ตัวอย่างหนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี (Annual Report)
ตัวอย่างหนังสือแจ้งปิดโครงการวิจัย (Close-out Report)
13. แบบฟอร์ม MTA (Material Transfer Agreement)
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง Draft MTA
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง MTA
สำหรับใช้ส่งออกภายนอกคณะ
ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (Material Transfer Agreement) MTA (Thai Version)

กรณีศิริราชเป็น

ผู้จัดหาตัวอย่าง

ผู้รับตัวอย่าง

ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (Material Transfer Agreement) MTA (English Version)

กรณีศิริราชเป็น

ผู้จัดหาตัวอย่าง

ผู้รับตัวอย่าง

แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน

From-E  (Thai Version)

From-E  (English Version)

สำหรับใช้ส่งออกภายในมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการส่งวัตถุชีวภาพภายในมหาวิทยาลัย ( Internal Material Transfer Agreement )
14. แบบฟอร์มของหน่วยบริหารจัดการอาคาร SiMR
แบบฟอร์มขออนุญาติเข้า – ออกพื้นที่ 
แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่อาคาร
แบบฟอร์มจองห้องประชุม
แบบฟอร์มจองห้องพัก
15. แบบฟอร์มของหน่วยเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
16. แบบฟอร์มของระบบเวชระเบียนวิจัย (SiResearch)
แบบฟอร์มหมายเลข 1 (สำหรับผู้ประสานงานภายในคณะฯ)
แบบฟอร์มหมายเลข 2 (สำหรับ Monitor และผู้ประสานงานโครงการที่เป็นบุคคลภายนอกคณะฯ)
17. แบบฟอร์มทั่วไปอื่นๆ ของงานวิจัย
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Video wall
ตัวอย่างหนังสือ และ Template หนังสือราชการ 
18. แบบฟอร์มสัญญาการเก็บความลับและนโยบาย Conflict of Interest
สัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
Policy on Conflict of Interest
Non-Diclosure agreement
19. แบบฟอร์มเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิทธิบัตร
แบบฟอร์มการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
CR01
แบบฟอร์มการยื่นขอข้อมูลสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
PT01
PT02
PT03
20. แบบฟอร์มการขอใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
แบบแจ้งขอใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
ข้อตกลงการใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
แบบแจ้งขอรหัสโครงการวิจัยในระบบสารสนเทศ

แบบขอนำส่งสำเนาข้อตกลงและเอกสารประกอบเพื่อ mapping ข้อมูลในระบบ
แบบฟอร์มขอติดต่อการใช้บริการของโครงการวิจัย
แบบขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงพร้อมเช็คลิสต์
เงื่อนไขในการขอใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
ขั้นตอนการหักชำระหนี้
ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินโครงการวิจัย