งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานผ่านเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspirationภายใต้หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้จากความเสี่ยง…ปรับเปลี่ยนสู่ความปลอดภัย” โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน และองค์กร โดยใช้เรื่องเล่า (Storytelling) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร และส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีพฤติกรรมในการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ประเภทรางวัล

 • เรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน โล่ประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล
 • เรื่องเล่ารูปแบบคลิปวิดีโอ โล่ประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 • รูปแบบผลงาน
  • เรื่องเล่าประเภทงานเขียน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 อักษร TH Sarabun New ขนาด 16
  • เรื่องเล่าประเภทคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที (ส่งบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
 • รายละเอียดเรื่องเล่า เป็นเรื่องเล่าที่มีแรงบันดาลใจจากการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาต้องมุ่งเน้นการพัฒนางาน พัฒนาคน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน และองค์กร และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้บุคลากร ในคณะฯ ตื่นตัว โดยใช้กระบวนการ Siriraj KM Link – Share – Learn
 • การตัดสิทธิ์จากการประกวด
  1. ผลงานที่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากที่ใด ๆ มาก่อน ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  2. เนื้อเรื่องที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาวในปีเดียวกัน
  3. การลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากผลงานที่เป็นของผู้อื่น ซึ่งผู้ส่งผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เท่านั้น
 • การรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565

วิธีการส่งผลงาน

 1. พิมพ์เรื่องเล่าในรูปแบบ A4 พร้อมแนบไฟล์ Microsoft word มาที่ E-mail : sirirajkm@gmail.com หรือ ส่ง CD (รูปแบบคลิปวิดีโอ) พร้อมบทคัดย่อ มาที่งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501 – 506
 2. ส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
 3. ประกาศผลวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผ่านทาง Siriraj KM website (www2.si.mahidol.ac.th/km)

 

รายละเอียดกิจกรรม
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรางวัล
ใบส่งผลงาน

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 11 Average: 3.7]

5 thoughts on “เกณฑ์กิจกรรม KM Inspiration ประจำปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.