Quality Fair ประจำปี 2563 เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด”

KM Role Model ด้าน LO บริบทภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 2 (วีดิทัศน์)

คลิปสัมภาษณ์ ผศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 2)

บทเรียนจาก คลิปสัมภาษณ์ ผศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช “…ภาควิชาตจวิทยาเห็นว่า KM เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านใด อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรนำมาเผยแพร่ แบ่งปัน เพราะการให้เป็นสิ่งสำคัญ…” […]