วิธีการ และรูปแบบการจัดเก็บ ผลลัพธ์โลจิกโมเดล (Logic Model)

กลุ่มชุนชนนักปฏิบัติโลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา

แนวทางการจัดทำโลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา

จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา ครั้งที่ 3

แล้วเราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติของกลุ่มบุคลากรที่สังกัดสำนักงานภาควิชา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา ครั้งที่ 2

แม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังไม่คลี่คลาย แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมของเรา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา ครั้งที่ 1

วันที่ 17 ธันวาคม ถือเป็นจุดเริ่มต้นออกเดินทางเข้าสู่ชุมชนนักปฏิบัติ