ประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2566

12/10/2022

 

เดือนมกราคม

   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่21 (ปิดรับสมัคร)   31 มกราคม - 31 มีนาคม2566
 

เดือนกุมภาพันธ์

   โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 6 (เต็มแล้ว)    14 กุมภาพันธ์ 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 7 (ปิดรับสมัคร)    6 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขารุ่นที่ 8 (ปิดรับสมัคร)    6 - 17 กุมภาพันธ์  2566
   หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้รุ่นที่ 8 (เต็มแล้ว)    6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
   โครงการอบรมเชิงวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (ปิดรับสมัคร)    13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 7 (เต็มแล้ว)    20 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 (ครั้งที่ 1) (ปิดรับสมัคร)

โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 17 (ปิดรับสมัคร)

 

 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

20 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566


 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4 (เต็มแล้ว)   27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566
 

เดือนมีนาคม

   โครงการประชุมวิชาการคุณภาพ "ถอดบทเรียนการขอรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification)    สิงหาคม 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 6 (เต็มแล้ว)    7 - 10 มีนาคม 2566
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างทางช่องท้อง (CAPD) รุ่นที่ 5(ปิด)    20 - 23 มีนาคม 2566
 

เดือนเมษายน

   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร พื้นฐาน รุ่นที่ 10(ปิดรับสมัคร)    24 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง รุ่นที่ 10(ปิดรับสมัคร)    24 เมษายน - 28 กรกฏาคม 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 4(เต็มแล้ว)    10 - 21 กรกฎาคม 2566
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (เต็มแล้ว)    26 - 28 เมษายน 2566
 

เดือนพฤษภาคม

   หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 1/2566 (เลื่อนจัด)     พฤษภาคม 2566
   โครงการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ    2 - 3 พฤษภาคม 2566
   โครงการ Knowledge spiral in specific diseases    2 - 3 พฤษภาคม 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 6(เต็มแล้ว)    8 - 19 พฤษภาคม 2566
   โครงการเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5    29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 3    15 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566
   โครงการอบรมการให้ข้อมูลและคำปรึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดความขัดแย้ง รุ่นที่ 2 (หลักสูตรออนไลน์ 2 วัน) (เต็มแล้ว)    18 - 19 พฤษภาคม 2566
   หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต     24 เมษายน - 8 ธันวาคม 2566
   หลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการการตรวจและวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบ 
Non – invasive รุ่นที่ 3
    18 - 25 พฤษภาคม 2566
 

เดือนมิถุนายน

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้บริการปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 6    12 - 16 มิถุนายน 2566
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 (ครั้งที่ 2) (เต็มแล้ว)    21 - 23 มิถุนายน 2566
   โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล รุ่นที่ 5    21 - 23 มิถุนายน 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง รุ่นที่ 6    12 - 30 มิถุนายน 2566
 

 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร1เดือน) รุ่นที่ 4 (เต็มแล้ว)

 โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลภาวะวิกฤตทางสูติกรรม รุ่นที่ 2 (เต็มแล้ว)

 

 6 มิถุนายน -  19 กรกฎาคม  2566

  12 - 16 มิถุนายน 2566

 

เดือนกรกฎาคม

  โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลภาวะวิกฤตทางนรีเวช รุ่นที่ 1 (หลักสูตรออนไลน์ 5 วัน(เต็มแล้ว)    3 - 7 กรกฏาคม 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 36    3 กรกฎาคม - 3 พฤศจิกายน 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การเตรียมความพร้อมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 7    10 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด รุ่นที่ 2 (ปิด)    17 - 21 กรกฎาคม 2566
   โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รุ่นที่ 34    
   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device รุ่นที่ 5 (หลักสูตร 4 วัน) (ปิด)    27 - 30 มิถุนายน 2566
 

เดือนสิงหาคม

   หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5    3 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 6    7 สิงหาคม -  8 ธันวาคม 2566
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4(เต็มแล้ว)    16 - 18 สิงหาคม 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยหู คอ จมูก รุ่นที่ 1    21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6    28 สิงหาคม - 22 ธันวาคม 2566
   หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยCardiac Imaging for Nurse รุ่นที่ 4    7 - 10 สิงหาคม 2566
 

 

หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail sirirajconference@mahidol.edu