หลักการและเหตุผล

        การดูแลผู้ป่วยทางนรีเวชในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ของอาการแสดงของโรคที่มีความซับซ้อนรุนแรงขึ้น แนวทางการรักษาพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้น  ผลกระทบต่อสุขภาวะของสตรีวัยเจริญพันธุ์และวัยหมดประจำเดือนจากภาวะวิกฤตทางนรีเวช ผู้ป่วยและญาติคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่งผลให้พยาบาลจำเป็นต้องพัฒนาทั้งความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาจึงจัดโครงการอบรมการพยาบาลภาวะวิกฤตทางนรีเวชขึ้น  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาต่อยอดการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางนรีเวชให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางนรีเวช

      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางนรีเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ผู้ผ่านการอบรมสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางนรีเวชได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ