หลักการและเหตุผล

                  งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประกอบด้วยหน่วยผ่าตัดที่เป็นสาขาเฉพาะทาง  เช่น หัวใจและทรวงอก /จักษุ โสตฯ ช่องท้องและหลอดเลือด / ระบบปัสสาวะ / ออร์โธปิดิกส์ รวมทั้งการผ่าตัดผู้ป่วยอุบัติเหตุ   เป็นแหล่ง ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก  มีทีมผ่าตัดที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับการผ่าตัด ให้การพยาบาลด้วยการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ด้วยการพยาบาลอย่าง มีมาตรฐานและมีจริยธรรมของวิชาชีพ  ดังนั้นเพื่อให้ การพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลต้องมีการพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทัน ต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานการพยาบาลผ่าตัด จึงได้จัดอบรมความรู้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะและประสบการณ์แก่พยาบาลที่มีความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในสาขาต่างๆ 8 สาขา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและพัฒนางานต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา ของระบบต่างๆตามสาขาที่เลือกสรร
  2. มีความรู้ การพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อน  ขณะ และหลังผ่าตัด
  3. มีทักษะการเตรียม การส่งเครื่องมือ การช่วยเหลือรอบนอก ในการผ่าตัดตามสาขาที่เลือกสรร
  4. สามารถบริหารจัดการ ในห้องผ่าตัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  2. นำความรู้ไปพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ