โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการตรวจทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระบบประสาทและสมอง รวมทั้งการตรวจเพิ่มเติมทั้งทางด้านรังสีวิทยาและทางด้านพันธุศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของสหสาขา ได้แก่ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และภาควิชารังสีวิทยา ผ่านการสอนบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
2. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในระดับชาติ     ลงทะเบียน คลิกที่นี่     

    นักศึกษา, แพทย์ประจำบ้าน, และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้สมัครผ่านทางสถาบันฝึกอบรมของตนเองเท่านั้น   

     ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา