หลักการและเหตุผล

     ปัญหาสาคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทาให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทาให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสาคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดาเนินการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship program) ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาโดยสังเขป

     วันที่ 1 :
          - Principles and practices of AMS
          - Diagnostic stewardship
          - AMS implementation
          - Rational antimicrobial therapy for multidrug-resistant bacterial infections
     วันที่ 2 :
          - Appropriate dosing of antibiotics in special conditions
          - Management of adverse reactions of anti-TB therapy
          - Common pitfall in antimicrobial therapy

กิจกรรมในการดาเนินงาน

    1. บรรยาย
    2. อภิปราย

ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ/Punchline

     ขอเชิญแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการการอบรมระยะสั้นเรื่อง The Sixth Siriraj Antimicrobial Stewardship (AMS) Conference ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. ในรูปแบบ face-to-face ณ ห้องประชุม อวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช และสามารถชมวิดีโอย้อนหลังได้เป็นเวลา 1 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย

     แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

     ประมาณ 200 คน