หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวทางการรักษาต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทางรวมทั้งการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษชนิดใหม่ๆ ในการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วย ที่มีปัญหาวิกฤตและซับซ้อน โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบการหายใจที่พบเห็นได้ทั้งในหอผู้ป่วยวิกฤต หรือหอผู้ป่วยทั่วไปที่มีผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ การทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในด้านการรักษาและการดูแลให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็น และปลอดภัยจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจและจำหน่ายกลับบ้านได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม พยาบาลควรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการบำบัดรักษาและการพยาบาลทางระบบหายใจ เพื่อสามารถประเมิน วางแผนการดูแลร่วมกับทีมสุขภาพได้ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาระบบหายใจขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย อีกทั้งเกิดความมั่นใจ และมีสมรรถนะในการให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

           พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจ ตั้งแต่ระยะเฉียบพลันระยะเรื้อรัง สามารถให้ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับวิธีการรักษาด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาระบบหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผู้ป่วยสามารถหย่าขาดจากเครื่องช่วยหายใจได้เร็วขึ้น
  3. เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ เครื่องช่วยหายใจลดลง