หลักการและเหตุผล

          ความเจ็บป่วยที่เกิดกับผู้ป่วยที่มีออสโตมีและแผล เป็นความเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย หลายประการ เช่น ผลกระทบทางด้านร่างกายที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และความเรื้อรังของพยาธิสภาพ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดูแลที่จำเป็น ผลกระทบเหล่านี้มีผลโดยตรง ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว พยาบาลเป็นบุคลากรด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและ ครอบครัวมากที่สุด แต่เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดกับผู้ป่วยพยาบาลจึงจำเป็นต้องพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ อย่างลึกซึ้งทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถให้การดูแลปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมได้อย่างลึกซึ้งครอบคลุมการฟื้นฟูสภาพการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล/ศาสตร์ในสาขาอื่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถประยุกต์การใช้เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนจัดระบบการพยาบาลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติการพยาบาลที่ยึดหลักจริยธรรมและการสร้างคุณค่าให้กับผู้ป่วยและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผลขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

            เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผล สามารถประเมิน ปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการผู้ป่วย สามารถป้องกันและจัดการกับ ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย สามารถปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผลที่มีความซับซ้อน สามารถดูแลผิวหนัง ให้คงสภาพ และดูแลรักษาให้ผิวหนังที่ถูกทำลายฟื้นหายและป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย ออสโตมีและแผลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสานการทำงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยออสโตมีและแผลได้รับการรักษาพยาบาล อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และภาวะผู้นำในการพัฒนาคุณภาพ การพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีสมรรถนะครบถ้วนของการพยาบาล ผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

2. บุคลากรสามารถเป็นผู้นำทางคลินิกด้านการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในวิชาชีพ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ทั่วประเทศ