หลักการและเหตุผล

          รังสีวิทยา ประกอบด้วย รังสีวินิจฉัย  รังสีรักษา รังสีร่วมรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีความจำเพาะเจาะจงจำเป็นต้องใช้ความรู้และความชำนาญของทีมสุขภาพทางรังสีเพื่อดูแลผู้รับบริการให้ปลอดภัย พยาบาลเป็นบุคลากรทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเพื่อวินิจฉัยแยกโรคและการรักษา อีกทั้งเป็นผู้ดูแลผู้รับบริการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการวินิจฉัยและการรักษา จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรังสี รวมทั้งการให้การพยาบาลผู้รับบริการที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในทุกระยะการตรวจ  วินิจฉัยและรักษาทางรังสี ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสี  แต่ละวิธีมักจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่ผู้รับบริการหรืออาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น  นอกจากนี้ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและให้สารช่วยตรวจทางรังสีแก่ผู้รับบริการมีความเฉพาะเจาะจง จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เพื่อดูแลผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการความเสี่ยงจากปัญหาหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้ งานการพยาบาลรังสีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการพยาบาลทางรังสีวิทยาโดยตรงจึงจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสีวิทยา เพื่อฝึกอบรมพยาบาลที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีวิทยาทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้มีความรู้และความชำนาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลรังสีวิทยา  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำและมีการพัฒนางานในการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย   

วัตถุประสงค์ของโครงการ

           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ  และนโยบายสุขภาพทางรังสีวิทยา สามารถประเมิน-คัดกรองภาวะสุขภาพของผู้มารับบริการทางรังสี มีความรู้พื้นฐานทางรังสี ความจำเพาะเจาะจงของรังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษา รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ตลอดจนกระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษา สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารช่วยตรวจทางรังสีได้ถูกต้องตามมาตรฐาน บริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสีวิทยา  และให้การพยาบาลผู้รับบริการในทุกระยะของการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีได้อย่างมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.วิเคราะห์แนวทางการจัดบริการระบบบริการสุขภาพ การใช้ข้อมูลทางสุขภาพ ผลลัพธ์ระบบการบริการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการทางรังสี

2ประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยเบื้องต้นสำหรับผู้รับบริการทางรังสีมีทักษะการจัดการให้เกิดการตรวจวินิจฉัยที่ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สารช่วยตรวจทางรังสี

3.มีทักษะช่วยบริหารสารช่วยตรวจทางรังสี

4.บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคและสรีระวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสี การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารช่วยตรวจทางรังสี ต่างๆ ในการดูแลผู้รับบริการที่มาตรวจ วินิจฉัยและรักษาทางรังสี

5.บริหารจัดการให้เกิดการตรวจวินิจฉัยที่ปลอดภัยทั้งทางด้านการใช้เทคโนโลยี และการใช้สารช่วยตรวจทางรังสี

6.วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา วางแผน และปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับผู้รับบริการทางรังสี

7.ปฏิบัติการพยาบาลทางรังสีวิทยาแก่ผู้รับบริการที่มาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสี

8.พัฒนาระบบประเมินและระบบคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้รับบริการทางรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.มีทักษะในการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี