หลักการและเหตุผล

             การคัดกรองผู้ป่วย เป็นกระบวนการประเมินสภาพของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อตัดสินความเร่งด่วนของอาการและนำมาใช้ในการจัดลำดับความเร่งด่วนของอาการและการรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับบริการ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตั้งแต่แรกรับผู้ป่วย และระหว่างรอรับการตรวจรักษา  ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างกะทันหัน หรือเกิดทุพพลภาพอย่างถาวรได้ ดังนั้นพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยนอก จึงต้องมีความสามารถในการประเมินเพื่อระบุปัญหาและความต้องการที่เร่งด่วนและสำคัญได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุม และนำไปสู่ความพึงพอใจต่อการบริการ และตอบสนองกลยุทธ์การเข้าถึงบริการ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก จึงจัดโครงการฝึกอบรม การคัดกรอง – คัดแยกผู้ป่วย เพื่อให้บุคลากรพยาบาลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการคัดกรองผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามมาตราฐาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีความรู้และทักษะการประเมินคัดกรองผู้ป่วยได้ถูกต้อง

2. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดระบบคัดกรอง –คัดแยกได้อย่างมาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินคัดกรองผู้ป่วยตามสภาวะโรคด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องป้องกัน การเกิดภาวะวิกฤติระหว่างรอตรวจ

2. ผู้รับบริการได้รับการตรวจตรงตามอาการ