หลักการและเหตุผล

            การตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือดแบบ Non invasive เป็นการตรวจเพื่อประเมินลักษณะทางกายภาพและหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ การไหลเวียนเลือดและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคหัวใจ ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แม้ว่าการตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือดแบบ Non invasive เป็นวิธีการตรวจที่ง่าย สะดวก และไม่เจ็บปวด หากผู้ป่วยได้รับการเตรียมตัว ไม่ถูกต้องจะทำให้การวินิจฉัยและการรักษาล่าช้า เกิดผลเสียกับผู้ป่วยได้ งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางคลินิกของพยาบาล ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการการตรวจและวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด แบบNon–invasive เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบูรณการความรู้สู่การปฏิบัติการดูแล การให้คำแนะนำและเตรียมผู้ป่วยให้ได้ รับการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

            พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ได้รับการทำหัตถการ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนประสานความร่วมมือเบื้องต้นในทีมการดูแลได้

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเตรียมให้คำแนะนำ และดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับการตรวจและวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบ  Non – invasive ได้

2. ผู้เข้ารับการอบรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ