หลักการและเหตุผล

          โรคหัวใจ เป็นโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ.2554 -2556 พบว่าอัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 150 คน ผู้ป่วยทุกรายที่อยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิต จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและรวดเร็วจากบุคลากรทางการพยาบาล  สามารถจัดการกับปัญหาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งแนวทางการรักษาที่ต้องมี การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทางรวมทั้งการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษชนิดใหม่ๆ ในการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาวิกฤตและซับซ้อน พยาบาลจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย อีกทั้งเกิดความมั่นใจ และมีสมรรถนะในการให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤต สามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับวิธีการรักษาด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงานและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ

3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมในการดูแลผู้ป่วย