หลักการและเหตุผล

        งานการพยาบาลผ่าตัด เป็นงานบริการ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะพิเศษเฉพาะสาขา ดังนั้นพยาบาลทุกคนต้องมีความรู้ใน เรื่อง เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี การส่งเครื่องมือผ่าตัด การช่วยแพทย์ผ่าตัดและตรวจพิเศษ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค พยาธิสรีรภาพ ในส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงการให้การพยาบาลผู้ป่วยทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น เป็นต้น ปัจจุบันหลักสูตรการเรียน การสอนของนักศึกษาพยาบาล มีชั่วโมง การสอนและฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานทางห้องผ่าตัดน้อยมาก ทำให้พยาบาลผู้จบการศึกษาใหม่ไม่สามารถปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง งานการพยาบาลผ่าตัดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้เบื้องต้น ในด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนหลักการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คณะกรรมการวิชาการงานการพยาบาลผ่าตัด เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้  จึงจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล ปริศัลยกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน ให้มีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติงานได้   อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีความรู้เรื่อง โครงสร้างห้องผ่าตัด เทคนิคปลอดเชื้อและการปฏิบัติการพยาบาลในห้องผ่าตัด

2. ทราบถึงวิธีการใช้เครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การส่งผ่าตัด การดูแลการบำรุงรักษาเครื่องมือ  และการทำให้ปลอดเชื้อ

3. ทราบถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคในห้องผ่าตัด

4. มีความรู้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัด  ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดในห้องพักพื้น

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน  สายการบังคับบัญชาและมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

1.บุคลากรใหม่มีความรู้ และทักษะพื้นฐานการพยาบาลผ่าตัด

2.บุคลากรใหม่มีความพร้อมและมั่นใจในการปฏิบัติงาน

3.บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการทำงานในห้องผ่าตัดได้ดีขึ้น