เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเคลื่อนย้ายองค์พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร จากพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานไปยังโถงตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละองค์กรสัมพันธ์ รวมถึงผู้บริหารคณะ ฯ และบุคลากรศิริราชเข้าร่วมขบวน
เวลา 09.09 น. ได้เคลื่อนขบวนออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ผ่านด้านหน้าพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ และเคลื่อนขบวนเข้ามายังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลศิริราชได้ร่วมทำบุญตลอดเส้นทางพิธี
เเละในเวลา 12.45 น. ได้เริ่มพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร โดย พระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณ และเคลื่อนองค์พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร ขึ้นประดิษฐานยังแท่นพระที่ใต้ฐาน โดยเริ่มจากการอัญเชิญเหรียญพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร แผ่นยันต์จตุโร และนพรัตน์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิต จัดวางบนแท่นประดิษฐานพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากรเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งอัญเชิญโดยผู้บริหารคณะ ฯ รวมถึงบรรจุเหรียญพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร จำนวน 84,000 เหรียญ ที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากประชาชนทั่วประเทศด้วย
และในเวลาต่อมา พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
การจัดสร้างห้องพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร นับเป็นหอพระแห่งแรกภายในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้บุคลากรศิริราชและประชาชนทั่วไปได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมนำหลักของศาสนาพุทธมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบ 136 ปีโรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย