JooMix

Login

รายละเอียดการประชุม

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค digital transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้ายทายให้กับองค์กรต่างๆ อยู่ไม่น้อย รวมทั้งระบบการศึกษาไทยที่จะต้องมีการขับเคลื่อนและปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ในยุค digital transformation แม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีการนำ Innovations เข้ามาใช้อย่างหลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเป็นแบบผสมสาน (blended learning) พัฒนาระบบการศึกษาที่เอื้อต่อความหลากหลายเพื่อปิดช่องว่างในความเหลื่อมล้ำต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในด้านแพทยศาสตร์ที่ต้องยกระดับคุณภาพให้สนองต่อยุคการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) รวมทั้งสร้างหลักประกันให้การศึกษาในโรงเรียนแพทย์มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมความแตกต่างของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับความต้องการของสังคม และระบบบริบาลสุขภาพทั้งในปัจจุบันและภาวะความต้องการด้านสุขภาพในอนาคต

ในโอกาสนี้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ขึ้น ในหัวข้อ “Educational disruption in medical schools”เพื่อตอบสนองต่อการปรับตัวเข้าสู่ยุค digital และสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันส่งผลให้เกิดภาวะ disruption ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนแพทย์จะต้องให้ความตระหนักและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตแพทย์ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านแพทยศาสตรศึกษา รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาให้แก่อาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาแพทย์/นิสิตแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ

2. เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิชาการ และงานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายทางด้านแพทยศาสตรศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ทำให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษา
3. เป็นการสร้างความร่วมมือ ประสานงาน และความสามัคคีของเครือข่ายแพทยศาสตรศึกษาระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
งานบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6


02 419 6422   โทรสาร : 02 411 4142
TMEC 2019
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…