หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 

  ภาคการศึกษาที่ 1  
ศรทศ 215 กายวิภาคศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 3 (2-2)