หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ศรทศ  ๒๑๕     กายวิภาคศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 3(2 - 2 - 5)

คำอธิบายรายวิชา

          คามรู้พื้นฐานในเรื่องโครงสร้างร่างกายมนุษย์ปกติในระดับที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ส่วนประกอบ รูปร่าง ขนาด ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ ของอวัยวะและระบบอวัยวะในส่วนต่างๆ ของร่างกาย พัฒนาการของร่างกายมนุษย์ลการประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

  ภาคการศึกษาที่ 1  
ศรทศ 215 กายวิภาคศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 3 (2-2)