บริษัท แอล. เจ. จำกัด ที่บริจาคเครื่องพิมพ์ฉลากและเทปพิมพ์อักษร เพื่อ งานภารกิจรับอาจารย์ใหญ่


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอขอบพระคุณ บริษัท แอล. เจ. จำกัด ที่บริจาคเครื่องพิมพ์ฉลากและเทปพิมพ์อักษร เพื่อ งานภารกิจรับอาจารย์ใหญ่ 5 เครื่อง ค่ะ รองหัวหน้าภาควิชาเป็นตัวแทนหัวหน้าภาควิชาในการรับมอบของค่ะ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา : 09:00 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 64