เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ. เกษร ศรีเปารยะ

Assist. Prof. Kesorn SRIPAORAYA
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (พยาบาล), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์