เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ. เกษร ศรีเปารยะ

Assist. Prof. Kesorn Sripaoraya
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์