เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร. ขจี ปิลกศิริ

Assoc. Prof. Dr. Kajee Pilakasiri
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์