เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร. ขจี ปิลกศิริ

Assoc. Prof. Dr. Kajee PILAKASIRI
คุณวุฒิ : วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์