เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.สพ.ญ วาสนา ผลากรกุล

Assoc. Prof. Vasana PLAKORNKUL
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (สัตวศาสตร์), สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์