เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.พญ. รสริน รัตนเลขา

Assoc. Prof. Rosarin Ratanalekha
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์