เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.พญ. รสริน รัตนเลขา

Assoc. Prof. Dr. Rosarin RATANALEKHA
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 100, วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์