เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.พญ. กรรณิกา ฉัตรยิ่งมงคล

Assoc. Prof. Kunnika Chatyingmongkol
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.,(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์