เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ. ชญานิษฐ์ มนูญผล

Assist. Prof. Chayanit MANOONPOL
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (กิจกรรมบำบัด), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์