เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

Assoc. Prof. Dr. Thawornchai Limjindaporn
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., Ph.D. (Microbiology and Immunology), Postdoctoral Fellow (Genetics)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์