เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

Assoc. Prof. Dr. Thawornchai LIMJINDAPORN
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 98, ปร.ด. (จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน), Postdoctoral Fellowship in Genetics
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์