เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร. ภัสรา ลานเหลือ

Assist. Prof. Dr. Passara Lanlua
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(รังสีเทคนิค), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D.(Cell Biology)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์