เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร. ภัสรา ลานเหลือ

Assist. Prof. Dr. Passara LANLUA
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (รังสีเทคนิค), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (ชีววิทยาของเซลล์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์