เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร.พญ. จิรภา เจตน์สว่าง

Assist. Prof. Dr. Jirapa Jetsawang
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ.
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์