เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร.พญ. จิรภา เจตน์สว่าง

Assoc.Prof.Dr. Jirapa chetsawang
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ., ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์, ประสาทวิทยาศาสตร์