เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร.พญ. จิรภา เจตน์สว่าง

Assoc. Prof. Dr. Jirapa CHETSAWANG
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 107, วท.บ. (พยาบาล), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์, ประสาทวิทยาศาสตร์